Ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου «Κατασκευή 4ου Νηπιαγωγείου Ν. Καλλικράτειας»

Στις 4/10/2016 και με το υπ’ αριθμό 6729/4-10-2016 έγγραφο (ΑΔΑ:6Υ5Ε7ΛΛ-Μ0Α) εντάχθηκε η πράξη «Κατασκευή 4ου Νηπιαγωγείου Ν. Καλλικράτειας» με κωδικό ΟΠΣ 5002094 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Το 4ο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ν. Καλλικράτειας δυναμικότητας 50 μαθητών περιλαμβάνει δύο αίθουσες εργασίας, αίθουσα ανάπαυσης, τραπεζαρία-κουζίνα, γραφείο νηπιαγωγών και ΑΠΧ. Είναι ένα ισόγειο κτίριο στο οποίο αναπτύσσονται οι παραπάνω χρήσεις σε ενιαίο επίπεδο. Ο σχεδιασμός του έγινε με βάση τις βιοκλιματικές αρχές για την ελάχιστη ενεργειακή κατανάλωση, με γνώμονα την απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλους τους χώρους του και προσαρμογή των διαστάσεων στην κλίμακα των παιδιών.Last modified onΤετάρτη, 09 Νοεμβρίου 2016 12:13